Ekonomi

De tre grundpelarna för revisionsarbete

Revision handlar om att sätta sig in i ett företags ekonomiska situation på ett djupt plan. Detta bör ske med utomstående ögon och på ett kritiskt sätt. Revision handlar också om att bedöma hur denna situation ser ut och att förmedla och informera om vart företaget är på väg. Revision kan också innebära andra uppgifter så som att planera med företaget för att nå de mål som satts upp.

Arbete med revision står på tre stycken grundpelare:

  1. Oberoende
    Att en revisor är oberoende är viktigt för att dess uttalanden och antaganden om ett företags ekonomi ska anses vara grundade enbart på faktiska förhållanden.
  2. Tystnadsplikt
    Givetvis krävs det en tystnadsplikt från revisorn om denne ska kunna genomföra revisionen.
  3. Kompetens
    Att revisionen ska genomföras av en revisor med hög kompetens vill självklart alla inblandade parter. Utan kompetens kommer revisionen att bli felaktig och de slutsatser som dras av revisorn kommer leda till negativa resultat. Hur hög kompetensen är skiftar självfallet vilket har många olika orsaker.

Revision delas ofta upp i olika delar. Genomförandet av dessa olika delar bildar en process som enklare går att få förståelse över, för kund som för revisorn.

Först planeras uppdragets olika delar och vad som ska göras och i vilken ordning de skall göras. Hur mycket tid och kraft som ska läggas på de olika delarna bestäms också här. Det är viktigt att planeringen går rätt till och att alla är förstådda i hur denna kommande revision kommer gå till, företaget så som revisorn. Därefter startar revisionen och en löpande granskning av företagets ekonomi sätts igång. Detta sker på många olika sätt. Nästa steg är att göra en bokslutsgranskning för att sedan följas av en granskning över årsredovisningen.

Revision utförs av revisorer ofta anställda på en revisionsbyrå. Har du fler funderingar kring revision eller liknande frågor inom ämnet är det en bra plan att kontakta dessa för att diskutera ett möjligt framtida samarbete.

Läs fler av våra artiklar om ekonomitjänster:

Ekonomisk förvaltning hjälper ditt företag 

Tid är pengar

Ha bra uppföljning på bokföringen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *